Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, auxiliar tècnic/a de la biblioteca, grup C1

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça en règim laboral fix d’auxiliar tècnic/a de biblioteca, assimilable al grup C1, de la plantilla de personal d’aquest ajuntament, inclosa en l’Oferta Pública d’Estabilització d’Ocupació per l’any 2022.

Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000987 de data 12 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça de personal laboral fix de d’auxiliar tècnic/a de biblioteca, assimilable al grup C1.

D’acord allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Podeu consultar les bases específiques que regularan aquest procés selectiu en aquest enllaç

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC

Termini presentació de sol·licituds: TANCAT

Aprovació provisional de persones admeses i excloses 

Aprovació definitiva de persones admeses i excloses