Concurs de mèrits d’una plaça de funcionari/a, auxiliar tècnic/a de la biblioteca, funcions de Director/a, grup C1

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu mitjançant concurs de mèrits, per cobrir una plaça de funcionari/a auxiliar tècnic/a de biblioteca, en funcions de director/a, grup C1, de la plantilla de personal d’aquest ajuntament, inclosa en l’Oferta Pública d’Estabilització d’Ocupació per l’any 2022.

Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR001046 de data 23 de desembre de 2022, s’han aprovat les bases reguladores que regiran el procés selectiu mitjançant concurs de mèrits, per cobrir una plaça de funcionari/a auxiliar tècnic/a de biblioteca, en funcions de director/a, grup C1.

D’acord amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu.

Podeu consultar les bases específiques que regularan aquest procés selectiu en aquest enllaç

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC

Termini presentació de sol·licituds: 19/01/2023