Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, auxiliar administratiu/va, grup C2

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir un lloc de treball fix d’auxiliar administratiu/va, assimilable al grup C2, de la plantilla de personal d’aquest ajuntament, inclosa en l’Oferta Pública d’Estabilització d’Ocupació per l’any 2022, i constitució  d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals.

Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000955 de data 29 de novembre de 2022, s’han aprovat les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça de personal laboral fix d’auxiliar administratiu/va, assimilable al grup C2.

D’acord allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Podeu consultar les bases específiques que regularan aquest procés selectiu en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Termini presentació de sol·licituds: TANCAT

Anunci provisional relació de persones admeses i excloses

Anunci definitiu relació de persones admeses i excloses

Anunci resultats prova català i prova competències TICS

Anunci resultats prova coneixements generals i específics – prova teòrica i pràctica

Anunci resultats prova psicotècnica i resultat final concurs oposició