Ple ordinari dilluns 5 de febrer de 2024

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dilluns 5 de febrer de 2024, a les 20.00h, amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària 11/12/2023 i Extraordinària 15/01/2024.

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia del 2023DECR001093 al 2024DECR000085.

3.- Donar compte del PMP 4r trimestre any 2023.

4.- Donar compte de l’execució pressupostaria 4r trimestre any 2023.

5.- Donar compte de l’informe 25/2023 tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals exercicis 2019-2021.

6.- Donar compte l’informe 29/2023 relatiu al compte general de les corporacions locals exercici 2021.

7.- Donar compte del decret de delegació en l’atribució específica d’adjudicar cm per la defensa jurídica de l’Ajuntament de Porqueres del recurs contenciós administratiu núm. 384 2023 B.

8.- Proposta d’acord de ratificació del decret del segon tràmit d’audiència de la contractació del servei de neteja locals i equipaments municipals

9.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja de locals i equipaments municipals.

10.- Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal  núm. 18 reguladora del servei de centre de dia per la gent gran.

11.- Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 2024 01-Sumar factura novembre 2023.

12.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni d’encomana de gestió per a la realització de determinades actuacions en matèria de joventut.

13.- Proposta d’acord  aprovació de la xifra de població a 01/01/2023.

14.- Fora de l’ordre del dia.

15.- Precs i preguntes.