Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, conserge escoles, grup AP

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases específiques que han de regir el procés selectiu pel sistema de concurs oposició, mitjançant torn lliure d’una plaça de conserge d’escoles, grup agrupacions professionals, en règim laboral fix i la constitució d’una borsa de treball d’aquesta categoria

Per Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 19 de gener de 2024, s’han aprovat les bases específiques que han de regir el procés selectiu pel sistema de concurs oposició, mitjançant torn lliure d’una plaça de conserge d’escoles, grup agrupacions professionals, en règim laboral fix, així com la constitució d’una borsa de treball d’aquesta categoria

D’acord allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Podeu consultar les bases específiques que regularan aquest procés selectiu en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Termini presentació de sol·licituds: 26/02/2024