Ple ordinari dilluns 3 de juny de 2024

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dilluns 3 de juny de 2024, a les 20.00h, amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació actes anteriors:  Ordinària 08/04/2024; Extraordinària 15/04/2024; Extraordinària i urgent 29/04/2024; Extraordinària 13/05/2024

2.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia del 2024DECR000241 al 2024DECR000432

3.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Porqueres

4.- Donar compte de la correcció al Pla Anual de Control Financer per l’exercici 2024

5.- Donar compte de la Interlocutòria 29/2024 de data 19 de febrer de 2024, declarant la caducitat del recurs Contenciós Administratiu 346/2023 interposat per la mercantil Agustí y Masoliver, SA contra l’acord del Ple de data 4 d’agost de 2023

6.- Proposta d’acord d’aprovació de l’addenda del conveni delegació competències en matèria de recollida i tractament de residus municipals

7.- Proposta d’acord d’adhesió al Pla de serveis d’assistència per l’adequació dels ens locals a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades

8.- Proposta d’acord d’adhesió al sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la comissió central de subministraments de la Generalitat de Catalunya

9.- Fora de l’ordre del dia

10.- Precs i preguntes