Ple ordinari dilluns 3 d’abril de 2023

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dilluns 3 d’abril de 2023, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària 06/02/2023; Extraordinària 06/03/2023; Extraordinària i Urgent 06/03/2023.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 2023DECR000092 al 2023DECR000316.

3.- Donar compte del Decret de delegació en l’atribució específica d’adjudicar el contracte menor per la defensa jurídica de l’Ajuntament de Porqueres dels litigis que afectin a les obres de reurbanització del sector Pau 11 Puig Suris 1.

4.- Donar compte del Decret d’emplaçament a la companyia asseguradora Zurich Insurance en el recurs interposat recurs contenciós administratiu núm. 200/2022.

5.- Donar compte de la liquidació pressupost municipal any 2022.

6.- Donar compte de la incorporació del romanent de crèdit any 2022.

7.- Donar compte de l’informe anual de la funció interventora.

8.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte executiu de la instal·lació solar fotovoltaica a la coberta de la pista esportiva de l’escola l’Entorn de Porqueres.

9.- Aprovació 2n expedient de modificació de pressupost any 2023- suplement de crèdit.

10.- Aprovació 3r expedient de modificació de pressupost any 2023 per canvi de finançament del programa d’inversions.

11.- Aprovació 4r expedient de modificació de pressupost any 2023- crèdit extraordinari.

12.- Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions any 2022- 1.- omissió Sumar estades centre de dia dels mesos de setembre octubre i novembre de 2022.

13.- Proposta d’acord d’aprovació del reglament de la deixalleria petita municipal.

14.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni per la delegació de les facultats de prestació del servei de jardineria, manteniment d’espais verds, manteniment de recs, neteja de vials públics i franges perimetrals contra incendis a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

15.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni per a la gestió de la via verda, entre l’Ajuntament de Porqueres i el Consorci de les vies verdes de Girona.

16.- Fora de l’ordre del dia.

17.- Precs i preguntes.