Ple extraordinari dilluns 25 de març de 2024

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dilluns 25 de març de 2024, a les 20.00h, amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Donar compte de la liquidació del pressupost any 2023

2.- Donar compte del Decret d’incorporació de romanents de crèdit any 2023

3.- Dació de compte de l’informe anual resultats funció interventora article 15

4.- Proposta d’acord de ratificació de l’aprovació de l’increment retributiu del 0,50 % per al conjunt de tot el personal funcionari i laboral

5.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte de pavimentació d’un carrer a la Pujada de Miànigues

6.- Proposta d’acord aprovació definitiva del projecte de millora del laboratori Nàiades

7.- Proposta d’acord d’aprovació del conveni marc de delegació de competències i encomana d’assistència tècnica a favor del Consell Comarcal del Pla de l’Estany

8.- Proposta d’acord d’aprovació de la pròrroga i la modificació del conveni de col·laboració per facilitar el pagament de les taxes del BOPG entre la Diputació Girona i Ajuntament de Porqueres

9.- Proposta d’acord de modificació de l’article 11 de l’annex del conveni de condicions de treball per al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Porqueres amb l’objecte d’implantar la jornada de treball de les 35 hores

10.- Proposta d’acord d’execució de la garantia del contracte d’obres de reurbanització del sector PAU 11 Puig Surís 1