Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, oficial 2ona de la brigada d’obres municipal, grup C2

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir un lloc de treball d’oficial 2ona de la brigada d’obres municipal de l’Ajuntament de Porqueres, de la plantilla personal laboral, que figura l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2022 i la constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals.

Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000911 de data 18 de novembre de 2022, s’han aprovat les bases reguladores que han de regular el procés selectiu pel sistema de concurs oposició lliure, d’un lloc de treball d’oficial de 2a de cap de la brigada municipal, en règim de personal laboral fix, assimilable al grup c, subgrup C2, així com la constitució d’una borsa de treball per cobrir futures vacants temporals de la mateixa categoria i categoria inferior.

D’acord allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen.

Podeu consultar les bases específiques que regularan aquest procés selectiu en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

Termini presentació de sol·licituds: TANCAT

Anunci provisional relació de persones admeses i excloses

Resultats prova coneixement de la llengua catalana

Resultats prova competències digitals, prova de coneixements i prova pràctica

Resultats prova psicotècnica i resultats FINALS CONCURS OPOSICIÓ