Verificació de documents electrònics

Podeu verificar el contingut dels documents electrònics originals emesos per l’Ajuntament  de Porqueres a partir del codi de verificació electrònica que apareix en el lateral del document imprès.

El document original està signat digitalment per l’Ajuntament de Porqueres amb una signatura electrònica reconeguda i amb total validesa jurídica.

Introduïu el codi de verificació del document imprès Aquí podeu verificar l’autenticitat dels documents de l’ajuntament.