Fitxa d’alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a l’Ajuntament de Porqueres 

A) Presentació electrònica*

 1. Descarregueu el model de fitxa de creditor
 2. Empleneu la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Valideu les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
   1. Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l’entitat bancària abans de la signatura electrònica del document per part del creditor.
   2. Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l’entitat bancària.
 1. Signeu la fitxa de creditor electrònicament.
 2. Presenteu la fitxa de creditor per mitjans electrònics.

B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

 1. Descarregueu el model de fitxa de creditor
 2. Empleneu la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Valideu les dades bancàries, amb la firma i el segell de l’entitat bancària.
 4. Signeu la fitxa de creditor.
 5. Presenteu la fitxa de creditor al Registre General de l’Ajuntament de Porqueres (C/ Rubió i Ors, 1-7). La persona que hi comparegui s’haurà d’identificar amb el DNI.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l’AEAT.