Exempció IVTM per minusvalia

Descripció

Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda al que es refereix la Lletra A de l’annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per RD 2822/1998, de 23 de desembre. Tanmateix estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids pel seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà sempre i quan es mantinguin dites circumstàncies, tan als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport. Aquestes exempcions no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per més d’un vehicle simultàniament. A aquest efectes es considerarà persones amb minusvalia els que tinguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

Qui ho pot demanar?
Titular del vehicle que tributa a Porqueres.

Quan?
Durant tot l’any. Amb efectes per l’any següent.

Temps de tramitació
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació necessària

  • DNI propietari del vehicle
  • Fitxa tècnica del vehicle
  • Permís de circulació del vehicle
  • Resolució certificat de disminució
  • Manifestació sobre no reconeixement de la exempció per altre vehicle de la seva titularitat i sobre ús exclusiu del vehicle.

Preu
Gratuït.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la instància genèrica i adjunteu la documentació necessària
Presencialment: a les oficines municipals amb la següent instància.