Bonificació en l’IBI per a famílies nombroses

Descripció

Procés de sol·licitud de bonificació en l’impost de béns immobles.

Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l’impost que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

CONDICIONS:

  • ser el subjecte passiu de l’impost.
  • ser titular del carnet de família nombrosa.
  • la finca objecte de bonificació ha de ser la vivenda habitual.
  • No tenir uns ingressos familiars superiors a 6 vegades l’IMPREM.

 Termini

Abans del 31 de desembre de cada any. S’ha de sol·licitar cada any.

 Documentació necessària per sol·licitar la bonificació:

  • Sol·licitud de bonificació
  • Carnet de família nombrosa.
  • Declaracions de renta dels membres de la unitat familiar. En el cas que hi hagi algú no obligat a presentar la declaració de renda, haurà de presentar un escrit de Manifestació.

Canals de tramitació

  • Presentant una instància genèrica i enviant sol·licitud i resta de documentació, com a documents adjunts a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.
  • Presentant la sol·licitud i la resta de documentació presencialment a les oficines municipals.