Presentació d’ofertes en cas de contractes menors

Aquest tràmit us permet presentar ofertes per als procediments de contractació menor de l’AJUNTAMENT DE PORQUERES, d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Qui ho pot demanar?

Empreses i professionals amb capacitat d’obrar i que disposin de l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació que constitueix l’objecte del contracte.

Requisits
  • Que l’adjudicatari que es proposa està al corrent de els seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. Es comprovarà especialment que està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Porqueres.
  • Que l’adjudicatari que es proposa compleix amb els requeriments previstos a l’article 118.3.
Quin cost té i com es pot fer el pagament?

Aquest tràmit és gratuït.

Quan es pot fer?

En la comunicació que convida a participar es rebrà la informació del termini establert per a la presentació d’ofertes.

Termini de resolució

Màxim 3 mesos.

Sentit del silenci

No procedeix. Es comunicarà el resultat de la concurrència a tots els empresaris i professionals que participin en el procés de contractació menor.

Recursos

Els ordinaris del procediment administratiu.

Canals de tramitació
Per la Seu electrònica: cal que empleneu el següent formulari i ho presenteu aquí.