Posar parada al mercat municipal

INFORMACIÓ PER POSAR PARADA AL MERCAT MUNICIPAL DE PORQUERES

Descripció

Procés de sol·licitud de llicència per muntar una parada en el mercat municipal setmanal de Porqueres.

 Lloc i horari

Plaça Major. Tots els divendres de 8-14h.

 Qui ho pot demanar?

Titulars de parades de venda ambulant que compleixin amb els requisits de la normativa vigent.

Reglament

Reglament de règim intern del mercat a la via pública de l’Ajuntament de Porqueres

 Quan?

Durant tot l’any.

 Documentació necessària

 • Per sol·licitar una parada al mercat municial:
  • Sol·licitud de mercat municipal
  • Declaració responsable alimentari o no alimentari.
  • 2 últims rebuts d’autònoms.
  • Rebut al corrent de pagament d’una pòlissa de responsabilitat civil.
  • Pagament de la taxa.

Preu:

D’acord amb la ordenança fiscal ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.

Parades de fins a 5 ml :                        100 €/anuals.

Parades de 5,01 ml fins a 10 ml:           150 €/anuals.

Parades de més de 10 ml:                     200 €/anuals.

La tarifa es prorratejarà per trimestres naturals tant per altes com per baixes.

Canals de tramitació

 • Presentant una instància genèrica i enviant sol·licitud i resta de documentació, com a documents adjunts a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.
 • Presentant la sol·licitud i la resta de documentació presencialment a les oficines municipals.