Sol·licitud o renovació per la tinença o conducció d’animals potencialment perillosos i la inscripció al Registre Municipal d’animals perillosos

Descripció

Els titulars de gossos potencialment perillosos l’han d’inscriure al Registre Municipal.

Els propietaris i tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix de llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos, la qual s’ha de renovar cada 5 anys.

És obligatori notificar qualsevol modificació de dades (venda, pèrdua, mort, etc.).

Qui ho pot demanar?
La persona propietària (major d’edat) d’un animal potencialment perillós i/o la persona que el passegi (no menors de setze anys).

Quan?
Durant tot l’any.

Temps de tramitació

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Gossos que es poden considerar potencialment perillosos

 • Gossos que han agredit amb anterioritat a persones o a altres gossos
 • Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa
 • Gossos que pertanyin a una se les següents races o als seus encreuaments: Akita Inu, American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, De presa Canari, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Burdeus, Fila Brasiler, Mastí Napolità, Pit Bull Terrier, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu (Tosa Japonès)

Documentació necessària

 • Sol·licitud / renovació d’autorització administrativa per la tinença o conducció de l’animal potencialment perillós
 • Fotocòpia DNI propietari
 • Carnet sanitari de l’animal (carnet de vacunes)
 • Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip (carnet aiac)
 • Certificat negatiu d’antecedents penals (sol·licitar-ho al Ministeri de Justícia)
 • Certificat de capacitat física i psíquica que haurà d’expedir un centre autoritzat
 • Declaració jurada per l’interessat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus (conforme no han estat provats judicialment de la tinença d’animals perillosos ni sancionats per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre
 • Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa, l’acreditació de la concertació d’una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura no inferior de 150.253.- Euros, d’acord amb el que estableix l’article 3.4 de la Llei 10/1999, on hi figuri les dades d’identificació de l’animal. Dita pòlissa es renovarà anualment, aportant còpia a l’Ajuntament.
 • Certificat de registre de l’animal en el Registre Municipal d’animals potencialment perillosos (ho farà l’Ajuntament amb la documentació aportada)

Preu
Gratuït.

Canals de tramitació
Internet: Presentant una instància genèrica i enviant sol·licitud i resta de documentació, com a documents adjunts a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.
Presencialment: a les oficines municipals.