Accés a la informació pública

Descripció
Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública de què disposa l’Ajuntament de Porqueres. No és necessari motivar la sol.licitud però si exposeu els motius de la vostra petició, aquests es podran tenir en compte a l’hora de resoldre la vostra sol.licitud.

El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis.

Qui ho pot demanar?
Qualsevol persona major de 16 anys, vàlidament identificada. La sol.licitud es pot fer a títol personal o en nom i representació d’una persona jurídica legalment constituïda.

Quan?
Durant tot l’any.

Temps de tramitació
El període màxim és d’un mes amb caràcter general.

Documentació necessària
No cal aportar documentació.

Preu
Tràmit gratuït.En el cas d’expedició de còpies o transposició a formats diferents de l’original, aquests estaran subjectes a una contraprestació econòmica que en cap cas excedirà el cost de l’operació.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.
Presencialment: a les oficines municipals.