Procés selectiu, torn de reserva especial, per a l’accés a una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnic/a, de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Porqueres

Per Decret d’Alcaldia número 2023DECR000146 de data 15 de febrer de 2023, s’han aprovat les bases reguladores que han de regular el procés selectiu, torn de reserva especial, per a l’accés d’una plaça de l’escala d’administració especial, subescala tècnic/a de la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Porqueres.

D’acord allò establert en el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya es procedeix a publicar les bases i es convoca el procés selectiu.

Les bases específiques que regularan aquest procés selectiu es poden consultar en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC

Termini presentació de sol·licituds: TANCAT

Anunci aprovació relació provisional de persones admeses i excloses

Resultat procès selectiu