Planejament i gestió vigent

 • Registre de planejament urbanístic de Catalunya

  Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

 • Gestió
  • ESTATUTS

  Estatuts Junta de compensació PAU 1 Prat RoigEdicte BOP núm. 78 de 23/04/2018

  • CONVENIS

  MODIFICACIÓ CONVENI URBANÍSTIC POUM FINCA C BALMES,22  (Exp.Adm. X2019000422) El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió ordinària del 31 de juliol de 2019, va aprovar definitivament el conveni urbanístic subscrit amb la senyora Josefa Dalmau Nou en data 15.4.2019, que modifica el que les mateixes parts, juntament amb el senyor Josep Fusellas i Parella, van subscriure en data 19.7.2006, que regula l’adquisició per part de l’Ajuntament d’una finca reservada per a la construcció d’habitatges de protecció pública. El conveni urbanístic aprovat formarà part integrant del POUM de Porqueres.

  CONVENI URBANÍSTIC MODIFICACIÓ POUM FINCA SUD 1 El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió ordinària del 21 de març de 2018, va aprovar definitivament el conveni urbanístic subscrit amb Construccions Mecàniques Marcó SL, en relació a la Modificació puntual del POUM al sector SUD 1.

  MODIFICACIÓ CONVENI VIÑAS-BADOSA FINCA CARRER BALMES El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió ordinària del 29 de juliol de 2015 va aprovar definitivament el conveni urbanístic subscrit amb els senyors Josep M. Viñas Gelada i Maria Badosa Oliver en data 13.3.2015, que modifica el que les mateixes parts van subscriure en data 2.8.2006; conveni urbanístic que formarà part integrant del POUM de Porqueres.

  CONVENI URBANÍSTIC REGULADOR DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC EQÜESTRE “CLOT DE LES DEUS”  (Exp.Adm. X2022000101). El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió ordinària del 23 de maig de 2022, va aprovar el conveni urbanístic  a subscriure entre l’Ajuntament i el promotor del referit Pla especial i el titular dels terrenys afectats.

  En compliment d’allò que disposa l’article 104 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, aquest conveni podrà ser consultat de forma presencial, amb cita prèvia, a les oficines municipals situades al carrer Rubió i Ors, núm. 1-7, de Porqueres, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, o bé de forma telemàtica al web de l’Ajuntament www.porqueres.cat

  • REPARCEL·LACIONS

  PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ PAU-11 PUIG SURÍS 1

 • Modificacions Puntuals
  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 1 PUIG SURÍS

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 6 de novembre i de 2 de juny de 2015, va donar conformitat al Text refós de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística a l’àmbit del polígon d’actuació urbanística PAU-11 Puig Surís 1, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Porqueres en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 2 de juny de 2015 i el va publicar al DOGC de data 2.12.2015. Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 2 DIVERSES MODIFICACIONS

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 2 de juny de 2015 va aprovar definitivament la Modificació puntual número 2 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Porqueres, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Porqueres i publicada al DOGC de data 14.7.2015. Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 3 PAU 1 PRAT ROIG

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió d’1 de juny de 2017 va aprovar definitivament la Modificació puntual 3 del Pla d’ordenació urbanística municipal PAU 1- Prat Roig de Porqueres, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Porqueres i publicada al DOGC de data 4.10.2017. Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 4 (DIVERSES MODIFICACIONS)

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 9 d’octubre de 2019 va aprovar definitivament la Modificació puntual 4 del Pla d’ordenació urbanística municipal, Diverses Modificacions, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Porqueres i publicada al DOGC de data 13.12.2019. Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL 5 AMPLIACIÓ SISTEMA VIÀRIA EL FRIGOLET

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 14 de febrer de 2020 va aprovar definitivament la Modificació puntual 5 del Pla d’ordenació urbanística municipal, Ampliació sistema viari annex Escola El Frigolet, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Porqueres i publicada al DOGC de data 12.8.2020. Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 7 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL A L’ÀMBIT DEL PEU-2 CASA NOSTRA 1

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió d’1 de desembre de 2021, va aprovar definitivament la Modificació Puntual núm.7 del POUM en l’àmbit del PEU-2 Casa Nostra 1, redactat per l’arquitecta Maria Mercè Oriol Hilari i que promou l’Escola Casa Nostra i el va publicar al DOGC de data 8.2.2022. Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

  • MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (VÀRIES MODIFICACIONS)

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 9 de març de 2022, va aprovar definitivament la Modificació Puntual núm.8 del POUM (Diverses modificacions), al municipi de Porqueres, redactada per l’arquitecta Ma Dolors Casanovas i Voltà i promoguda per l’Ajuntament de Porqueres,  i la va publicar al DOGC de data 24.10.2022. Per poder consultar el planejament urbanístic vigent de Porqueres cliqueu al següent enllaç: Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

   

 • Planejament Derivat
  • TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PARC EQÜESTRE CLOT DE LES DEUS

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en les sessions de 15 de març de 2012 i 27 de març de 2019, va donar conformitat al Text refós del Pla especial Parc eqüestre “Clot de les Deus” de Porqueres, promogut per Pla XXI, SL i tramès per l’Ajuntament de Porqueres, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 20 de juny de 2018 i publicat al DOGC dec data 27.5.2019.

  • PLA ESPECIAL EL FRIGOLET

  El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 28.11.2018 va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic Ordenació de l’edificació i l’us de l’Escola “El Frigolet” (document d’aprovació definitiva), d’octubre 2018, promogut pel propi Ajuntament i publicat al BOP en data 21.12.2018.

  • PLA ESPECIAL EQUIPAMENT C RUBIÓ I ORS

  El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 7 d’octubre de 2015 va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de definició i Ordenació de l’ús de l’equipament municipal del carrer Rubió i Ors, d’agost de 2015, promogut pel propi Ajuntament, que incorpora les prescripcions de l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 15.7.2015 i publicat al BOP de data 11.11.2015.

  • PLA ESPECIAL PISTA POLIVALENT ESCOLA L’ENTORN

  El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 26.7.2017 va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic Pista polivalent escola l’Entorn, Promogut pel propi Ajuntament, publicat al BOP de data 13.9.2017.

  • PLA ESPECIAL LÍNIA ALTA TENSIÓ AL C/ SANT GALDERIC

  La Comissió de Territori de Catalunya, en la sessió virtual de 24 de juliol de 2020, va acordar aprovar definitivament el Pla especial urbanístic autònom d’una línia elèctrica al carrer Sant Galderic, del municipi de Porqueres promogut per Agri-Energia Elèctrica, S.A. i tramitat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en virtut del que determina l’article 85.3b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

  • PLA ESPECIAL PEU 2 CASA NOSTRA 1

  La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en la sessió de 23 de març de 2023, va aprovar definitivament el Pla especial PEU 2 Casa Nostra 1, promogut i tramès per l’Ajuntament de Porqueres, publicat al DOGC núm. 8940 de 20.6.2023.