Planejament i gestió en tràmit

 • Modificació puntual núm. 10 del POUM de Porqueres (febrer 2023)

  El Ple l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 6 de març de 2023, va aprovar inicialment el projecte Modificació puntual núm. 10 del POUM de Porqueres, àrea autocaravanes (febrer 2023), redactat per l’arquitecta Dolors Casanovas, i que promou el propi Ajuntament.

  La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la darrera publicació d’aquest edicte al BOP o en un dels diaris de premsa periòdica de major difusió provincial.

  Així mateix, en compliment de l’article 73 del Text refós de la Llei d’ urbanisme, també es fa públic que en virtut d’aquell mateix acord es va suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions, i instal·lació i ampliació d’activitats i usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes a la legislació sectorial, en tots els àmbits objecte de modificació, sense perjudici que es puguin atorgar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament, una vegada definitivament aprovat.

  La suspensió tindrà una durada màxima de dos anys a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOP, si bé els seus efectes s’extingiran amb l’entrada en vigor de la modificació per raó de la publicació de la seva aprovació definitiva.

  Projecte

  Àmbit suspensió llicències

   

 • Modificació puntual núm. 9 del POUM de Porqueres (octubre 2022)

  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del 24 d’abril de 2023, va aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual núm. 9 del POUM de Porqueres (abril 2023), redactat per Isabel Granell, arquitecta serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, i que promou el propi Ajuntament.

  Memòria aprovació provisional diligenciada

  Memòria doc comprensiu diligenciat

  Recull informes i al·legacions

  Documentació informativa:

  Actualització drenatge diligenciat

  Addenda est drenatge diligenciat

 • Projecte d’Urbanització del sector PAU 6 DEL NORD

  Per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000124 de data 28.02.2022, s’ha aprovat inicialment el Projecte dUrbanització del sector PAU 6 DEL NORD, que promou la Junta de Compensació del PAU 6 del Nord (Exp.X2018000726).

  El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (14.03.2022), perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 6 DEL NORD

  ANNEX PU PAU 6 DEL NORD

  ANNEX 4 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 • Modificació del projecte de reparcel·lació del sector PAU 1 Prat Roig

  Mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 2023DECR001021, de data 14 de novembre de 2023, s’ha aprovat definitivament la modificació del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU 1 Prat Roig (maig 2023), que promou  la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig.

  La qual cosa es fa pública en compliment de l’article 119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

  Contra l’aprovació definitiva del referit projecte de reparcel·lació es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant de l’òrgan que l’ha aprovat, en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des d’aquella mateixa data.

  Pot consultar l’edicte al BOP en aquest enllaç i E-tauler en aquest enllaç

  PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

 • Projecte d’Urbanització del sector PAU 1 Prat Roig, Modificació 1

  Per Decret d’alcaldia 2022DECR000073 de data 7.02.2022, s’ha aprovat definitivament el Projecte dUrbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, que promou la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig (Exp.X2018000212).

  La qual cosa es fa pública en compliment dels articles 89.6 i 119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

  Contra l’aprovació definitiva del referit projecte d’urbanització es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant de l’òrgan que l’ha aprovat, en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des d’aquella mateixa data.

  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 1 – PRAT ROIG

  PLÀNOLS

  DECRET

  ESTUDI GEOTÈCNIC

  PLA D’ETAPES

 • Modificació puntual del Pla especial urbanístic ordenació de l’edificació i l’ús de l’escola El Frigolet (setembre 2021)

  El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 28.02.2022, va aprovar definitivament la “Modificació puntual del Pla especial urbanístic. Ordenació de l’edificació i l’ús de l’Escola “El Frigolet” (setembre 2021), promoguda  pel  propi Ajuntament, i que té per objecte establir el marc normatiu i legal per dotar l’escola EL Frigolet d’un nou espai exterior cobert, destinat a “aula verda” (Exp.2021000055).

  La qual cosa es fa pública, als efectes de la seva executivitat immediata, de conformitat  amb l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

  Atès que per raó del seu objecte la modificació puntual aprovada definitivament no conté normativa específica, es publica a l’Annex les característiques del nou cobert i les superfícies finals construïdes.

  PROJECTE

  ESTUDI IMPACTE PAISATGÍSTICA

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la finca Ca la Noela (Usall)

  Exp. X2021000525 – LLIC OBRES MAJOR INST PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CA LA NOELA

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques fixades sobre el terreny, a la finca coneguda com a Ca la Noela, al Paratge Masies d’Usall, núm. 25, (referència cadastral 17146A007000880001IG i 17146A007000880000U), promogut pel senyor Antonio Castañer Sauras, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (27.12.2021).

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la finca Can Cona (Usall)

  Exp.  X2022000556 – LLIC OBRES MAJOR INST PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CAN CONA USALL (PAE)

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte per a la instal·lació  solar fotovoltaica de < 10Kw (9,80kWp) per aprofitament elèctric d’autoconsum, consistent en 20 plaques fixades sobre el terreny,  a la finca coneguda com a Can Cona, al Disseminat d’Usall, núm. 27 (referència cadastral 17146A00700063 0001IT), promogut per la senyora Deborah Moner Pagès, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (26.7.2022).

  • Memòria i estudi d’impacte paisatgístic:
   • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
    • CSV: 1c78bf47-d5b8-47ed-9569-0aa07f98461a
    • CSV annex memòria i estudi d’impacte paisatgístic: f99bb50c-1a13-41ca-8937-3cd9159bf3af
 • Pla Especial PEU 2 CASA NOSTRA 1

  El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió extraordinària del 6 de març de 2023, va aprovar provisionalment el “Pla especial urbanístic PEU2, Casa Nostra 1” de febrer de 2023 (document d’aprovació definitiva), redactat per l’arquitecta Maria Mercè Oriol Hilari i que promou l’Instituto Secular Operarias Parroquiales – Magdalena Aulina.

  Copia el codi segur de verificació (CSV) dels documents  aquí

  Memòria
  CSV: 57efba78-6028-40c6-9dcb-c32c9c49d26e
  Estudi impacte
  CSV: 328ad1d4-75ec-4b11-8ea3-ad6f8a107df9
  Informe Ambiental
  CSV: 8f2d2843-96e7-4511-940c-64b573a40fc5
  Certificat preexistència
  CSV: ccdb3af0-7513-4b95-b8b1-71322729d278
  PLÀNOL 1 A 6
  CSV: 0f6bc52c-fb12-4efe-a513-8342719390f6
  PLÀNOL 7
  CSV: 601a3248-1436-40a8-89fa-e3cb95df1b16
  Plànol 7 B
  CSV: aa1de270-8280-4e59-8c3c-44abef5ec1a5
  Plànol 7 C
  CSV: 0fc1bac1-cbb9-4ea0-8ee1-f9cd88c0b498
  Plànol 7D
  CSV:6f330653-633e-4b56-983c-0a171fa9467b

  Plànol 7 E
  CSV: eed005b2-8bd3-4a07-abf3-43143248939a
  Plànol 7F
  CSV: 1a2ddd07-8eb7-436e-8481-007f2c47aff1
  Plànol 8 9
  CSV: bad8c23e-8542-4d69-9da6-b57e34fbfb83

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la Millora de línies elèctriques de BT a la zona de Prat -Roig, Porqueres

  Exp. X2022000609 – PAE PAU 1 PRAT ROIG BAIXA TENSIÓ – SNU

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte “Millora de línies elèctriques de BT a la zona de Prat -Roig, Porqueres” de data setembre de 2022, signat per Joaquim Ginesta Rey, de REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P, i la memòria tècnica de l’empresa Agri Energia Electrica SA, de data agost 2022, durant el termini d’un mes, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (20.11.2022). El projecte podrà ser consultat al tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de l’Ajuntament, al web www.porqueres.cat, o bé, presencialment, a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, i amb cita prèvia.

  • Projecte i estudi d’impacte paisatgístic:
   • Copia els codis segurs de verificació del projecte  aquí

  CSV: Projecte PAE: 0f138e00-f048-4564-8de1-134f115946b5
  CSV: Projecte PAE Annex II Descripció i Representació Gràfica: e05de767-734d-4377-bd23-6d12a5162221
  CSV: Projecte PAE Annex I Estudi d’impacte paisatgístic: b3688bb2-ff39-4ce6-b6b3-05080e84c209
  CSV: Projecte PAE  Memòria Agri Energia: d10199a1-78df-4582-8700-6262cf51ab50

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, Execució de part de la Fase 1, en SNU de l’Actualització Estudi De Drenatge de la zona de Prat Roig

  Exp. X2022000645– PAE PAU 1 PRAT ROIG REC – SNU

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte “PAE Execució de part de la Fase 1, en SNU de l’Actualització Estudi De Drenatge de la zona de Prat Roig” de data març 2023, signat per l’arquitecte Emili Salavedra, promogut per la Junta de Compensació del PAU Prat Roig, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi. El projecte podrà ser consultat al tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de l’Ajuntament, al web www.porqueres.cat, o bé, presencialment, a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, i amb cita prèvia.

  • Copia els codis segurs de verificació del projecte aquí

  CSV: Avantprojecte PAE: e1c4d6aa-cba9-4281-be0b-9d07f92db509

  CSV: Estudi d’impacte paisatgístic: 88c060d3-7d2a-4187-9eff-c6aa14f59c6e

  CSV Text refós PAE: 13d7d5d2-85ce-4dde-aee9-f916dad42a1f

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de cable de fibra òptica al camí públic Can Matella - Exp.X2023000136

  Exp. X2023000136 – PAE OBRES DESPLEGAMENT FIBRA SNU ZONA CAMÍ MAS MATELLA – SNU

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable (PAE) per a la instal·lació de cable de fibra òptica al camí públic Can Matella, promogut per Telefónica de España SAU, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi. El projecte podrà ser consultat al tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de l’Ajuntament, al web www.porqueres.cat, o bé, presencialment, a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, i amb cita prèvia.

  • Copia els codis segurs de verificació del projecte aquí

  CSV Projecte PAE: e789a080-bdda-4d10-8857-5732d688f5d6

  CSV Estudi impacte: 621f4da3-3393-47f8-be8c-d36a6b7b4879

 • Modificació dels Estatuts de l’Entitat de conservació de Caselles Davall

  La Junta de Govern Local, en Sessió Ordinària del dia 12 d’abril de 2024, va aprovar definitivament la modificació de l’article 3.2 dels Estatuts de l’Entitat de Conservació, el qual fa referència als apoderats de l’Entitat.

  Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç

 • Pla especial urbanístic PEU Can Casadevall - Ampliació dels usos de turisme rural” –SNU - Exp.X2024000027

  Mitjançant Acord de la Junta de Govern Local de data 8.3.2024 es va aprovar inicialment el “Pla especial urbanístic PEU Can Casadevall – Ampliació dels usos de turisme rural” (novembre 2023)”, que promou ASSESSORAMENT HINENI SLU. La qual cosa es fa pública, de conformitat amb l’article 85 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la darrera publicació d’aquest edicte al BOP o en un dels diaris de premsa periòdica de major difusió provincial. El projecte aprovat inicial podrà ser consultat, de manera presencial, a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic i amb cita prèvia, o bé de forma telemàtica al web de l’Ajuntament

  Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç

  • Copia els codis segurs de verificació del projecte aquí

  CSV: Projecte: 899df9c9-a102-4014-b72f-1ceb306e14d4

  CSV: Plànol POUM: 3fbe35bc-bf10-4ef7-a1db-7fa45b41609e

 • Aprovació de suspensió de tramitació de les comunicacions d’inici o d’ampliació d’activitat d’habitatge d’ús turístic (HUT) - Exp. X2024000292

  El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en sessió ordinària, de data 8 d’abril de 2024, ha acordat suspendre la tramitació de les comunicacions d’inici o d’ampliació d’activitat d’habitatge d’ús turístic, amb la finalitat d’estudiar la redacció d’un pla especial urbanístic que determini les condicions urbanístiques d’emplaçament i d’ús dels habitatges d’ús turístic al terme municipal de Porqueres.

  Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç

 • PAE Obres desplegament fibra SNU Zona Camí Usall - CAN TRAVER – SNU - Exp. X2023000219

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, per instal·lació de cable de fibra òptica al camí públic d’Usall, a can Traver, segons projecte (Ref. 02018460 – 3725891), promogut per Telefonica de España SAU, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi. El projecte podrà ser consultat al tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de l’Ajuntament, al web porqueres.cat, o bé, presencialment, a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, i amb cita prèvia.

  Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç

  • Copia els codis segurs de verificació del projecte aquí

  CSV Projecte PAE: 338e641e-84ca-4b86-9de4-3346cba9c6c4

  CSV Estudi impacte: 5d32df5b-346e-49cf-bc71-b0e8af6075f7

 • Text refós del Projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU 6 del Nord (maig 2024) - Exp. X2018000725

  Mitjançant el Decret de l’alcaldia núm. 2024DECR000457, de data 5.6.2024, s’ha aprovat inicialment el Text refós del Projecte de reparcel·lació PAU 6 del Nord (versió maig 2024) que promou la Junta de Compensació del Pau 6 del Nord.

  De conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’esmentada modificació del projecte de reparcel·lació se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes a comptar des de la darrera publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona o en un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, per tal que tothom que hi estigui interessat el pugui consultar i/o presentar les al·legacions que consideri convenients.

  El projecte podrà ser consultat a les oficines municipals de l’Ajuntament, al carrer Rubió i Ors, 1-7, de Porqueres, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, amb cita prèvia, o bé telemàticament al web de l’Ajuntament.

  Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç

  • Copia els codis segurs de verificació del projecte aquí

  CSV Projecte de reparcel·lació PAU 6 del Nord: 3a3e672b-c42a-42f4-bf83-6ff778886e99

 • PAE Obres desviació de part del traçat del Camí de Can Morgat – SNU – Exp.X2024000150

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte per a la desviació de part del traçat del Camí de Can Morgat, segons projecte de l’enginyer agrònom Josep Ma Dilmé Ferrer, de data maig de 2024,  promogut per LUMRED SL, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi. El projecte podrà ser consultat al tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de l’Ajuntament, o bé, presencialment, a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, i amb cita prèvia.

  Pot consultar l’edicte seguint aquest enllaç

  • Copia els codis segurs de verificació del projecte aquí

  CSV Projecte PAE: 25c421cd-06a8-4039-ad7d-824a857a9c4e