Planejament i gestió en tràmit

 • Projecte d’Urbanització del sector PAU 6 DEL NORD

  Per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000124 de data 28.02.2022, s’ha aprovat inicialment el Projecte dUrbanització del sector PAU 6 DEL NORD, que promou la Junta de Compensació del PAU 6 del Nord (Exp.X2018000726).

  El projecte estarà exposat al públic durant un mes, a comptar de la publicació de l’anunci al BOP (14.03.2022), perquè tothom que hi estigui interessat pugui examinar-lo a les oficines municipals en horari d’atenció al públic, i/o presentar les al·legacions que cregui oportú. El mateix anunci es publicarà en el tauler d’edictes de la corporació.

  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 6 DEL NORD

  ANNEX PU PAU 6 DEL NORD

  ANNEX 4 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

 • Projecte de reparcel·lació del sector PAU 1 Prat Roig

  Per Decret d’alcaldia núm. 2022DECR000447, de data 2 de juny de 2022,  es va aprovar definitivament  el projecte de reparcel·lació per compensació bàsica del PAU 1 (Prat Roig) (Febrer 2022), que promou la Junta de Compensació del mateix polígon d’actuació). La qual cosa es fa pública en compliment dels articles 89.6 i 119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

  PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

 • Projecte d’Urbanització del sector PAU 1 Prat Roig, Modificació 1

  Per Decret d’alcaldia 2022DECR000073 de data 7.02.2022, s’ha aprovat definitivament el Projecte dUrbanització del sector PAU1 Prat Roig, Modificació 1, que promou la Junta de Compensació del PAU 1 Prat Roig (Exp.X2018000212).

  La qual cosa es fa pública en compliment dels articles 89.6 i 119.2.e) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

  Contra l’aprovació definitiva del referit projecte d’urbanització es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant de l’òrgan que l’ha aprovat, en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des d’aquella mateixa data.

  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 1 – PRAT ROIG

  PLÀNOLS

  DECRET

  ESTUDI GEOTÈCNIC

  PLA D’ETAPES

 • Modificació puntual del Pla especial urbanístic ordenació de l’edificació i l’ús de l’escola El Frigolet (setembre 2021)

  El Ple de l’Ajuntament de Porqueres, en la sessió del dia 28.02.2022, va aprovar definitivament la “Modificació puntual del Pla especial urbanístic. Ordenació de l’edificació i l’ús de l’Escola “El Frigolet” (setembre 2021), promoguda  pel  propi Ajuntament, i que té per objecte establir el marc normatiu i legal per dotar l’escola EL Frigolet d’un nou espai exterior cobert, destinat a “aula verda” (Exp.2021000055).

  La qual cosa es fa pública, als efectes de la seva executivitat immediata, de conformitat  amb l’article 107 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

  Atès que per raó del seu objecte la modificació puntual aprovada definitivament no conté normativa específica, es publica a l’Annex les característiques del nou cobert i les superfícies finals construïdes.

  PROJECTE

  ESTUDI IMPACTE PAISATGÍSTICA

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la finca Ca la Noela (Usall)

  Exp. X2021000525 – LLIC OBRES MAJOR INST PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CA LA NOELA

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques fixades sobre el terreny, a la finca coneguda com a Ca la Noela, al Paratge Masies d’Usall, núm. 25, (referència cadastral 17146A007000880001IG i 17146A007000880000U), promogut pel senyor Antonio Castañer Sauras, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (27.12.2021).

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la finca Can Cona (Usall)

  Exp.  X2022000556 – LLIC OBRES MAJOR INST PLAQUES FOTOVOLTAIQUES CAN CONA USALL (PAE)

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte per a la instal·lació  solar fotovoltaica de < 10Kw (9,80kWp) per aprofitament elèctric d’autoconsum, consistent en 20 plaques fixades sobre el terreny,  a la finca coneguda com a Can Cona, al Disseminat d’Usall, núm. 27 (referència cadastral 17146A00700063 0001IT), promogut per la senyora Deborah Moner Pagès, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (26.7.2022).

  • Memòria i estudi d’impacte paisatgístic:
   • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
    • CSV: 1c78bf47-d5b8-47ed-9569-0aa07f98461a
    • CSV annex memòria i estudi d’impacte paisatgístic: f99bb50c-1a13-41ca-8937-3cd9159bf3af
 • Pla Especial PEU 2 CASA NOSTRA 1

  Per Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000641 de data 1 d’agost de 2022, es va aprovar inicialment Pla especial urbanístic. PEU 2, Casa Nostra 1 (maig 2022), redactat per l’arquitecta Maria Mercè Oriol Hilari i que promou l’Instituto Secular Operarias Parroquiales- Magdalena Aulina.

  Copia el codi segur de verificació (CSV) dels documents  aquí

  Memòria
  CSV: 02148cb1-aa98-497f-9b69-9e51112f103e
  Estudi impacte
  CSV: 597284d8-948a-4cda-ab63-c5ecb44d6f04
  Informe Ambiental
  CSV: cadb933b-9fd7-419d-8c43-6060f62f6cc8
  Certificat preexistència
  CSV: 59c8d372-9714-4c22-a30c-e83723c3ecb2
  PLÀNOL 1 A 6
  CSV: 26c1468b-545b-46dd-91df-cf068092f73b
  PLÀNOL 7
  CSV: 1c1084d7-2af7-41e7-b713-465fdcab9ad8
  Plànol 7 B
  CSV: a33bbb97-1e53-43b7-8938-f3576b1bff70
  Plànol 7 C
  CSV: 150f691b-c559-4f60-8ea1-08ba9ab50032
  Plànol 7D
  CSV: 1f6ceea5-dab5-414b-a425-e5151f1d2afe
  Plànol 7 E
  CSV: 6b9b5512-7049-4d2f-a881-4385e565e0bb
  Plànol 7F
  CSV: f0fecb3b-020e-4457-b9a4-b2983e04f29b
  Plànol 8 9
  CSV: 06b97001-ff0f-4955-8649-ea60c90302d4

 • Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la Millora de línies elèctriques de BT a la zona de Prat -Roig, Porqueres

  Exp. X2022000609 – PAE PAU 1 PRAT ROIG BAIXA TENSIÓ – SNU

  De conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i l’article 51 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, s’exposa al públic, com a projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, el projecte “Millora de línies elèctriques de BT a la zona de Prat -Roig, Porqueres” de data setembre de 2022, signat per Joaquim Ginesta Rey, de REVERENDO-GINESTA ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P, i la memòria tècnica de l’empresa Agri Energia Electrica SA, de data agost 2022, durant el termini d’un mes, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui examinar el projecte i/o presentar-hi al·legacions en el termini d’un mes a comptar de la publicació d’aquest edicte al BOPGi (20.11.2022). El projecte podrà ser consultat al tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de l’Ajuntament, al web www.porqueres.cat, o bé, presencialment, a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic, i amb cita prèvia.

  • Projecte i estudi d’impacte paisatgístic:
   • Copia els codis segurs de verificació del projecte  aquí

  CSV: Projecte PAE: 0f138e00-f048-4564-8de1-134f115946b5
  CSV: Projecte PAE Annex II Descripció i Representació Gràfica: e05de767-734d-4377-bd23-6d12a5162221
  CSV: Projecte PAE Annex I Estudi d’impacte paisatgístic: b3688bb2-ff39-4ce6-b6b3-05080e84c209
  CSV: Projecte PAE  Memòria Agri Energia: d10199a1-78df-4582-8700-6262cf51ab50