Planejament actualitzat

(Eina de Consulta)
VERSIÓ: JULIOL 2023

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) actualitzat per l’Ajuntament de Porqueres, en el qual hi ha incorporat les determinacions de les modificacions del POUM, tant en la normativa com en els plànols.

Antecedents:

El POUM vigent del municipi de Porqueres va ser verificat per la CTU el 13 de juny de 2013 i publicat al DOGC núm.6485 de 22.10.2013.

A partir d’aquella data i a data d’avui s’ha aprovat i tenen vigència les següents modificacions puntuals:

Modificació Puntual 1a del POUM a l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística PAU-11 Puig Surís 1, aprovada definitivament en data 2.6.2015 i publicada al DOGC en data 2.12.2015.

Modificació Puntual 2a del POUM Diverses modificacions, aprovada definitivament en data 2.6.2015 i publicada al DOGC en data 14.7.2015.

Modificació Puntual 3a del POUM a l’àmbit del  Polígon d’Actuació Urbanística PAU 1 Prat Roig, aprovada definitivament en data 1.6.2017 i publicada al DOGC en data 4.10.2017.

Modificació Puntual 4a del POUM Diverses modificacions, aprovada definitivament en data 9.10.2019 i publicada al DOGC en data 13.12.2019.

Modificació Puntual 5a del POUM , Ampliació sistema viari annex Escola El Frigolet, aprovada definitivament en data 14.2.2020 i publicada al DOGC en data 12.8.2020.

Actualització de l’estudi de drenatge de la zona de Prat Roig i Prat Dallas de Porqueres aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària del 3 de febrer de 2021, de l’enginyeria ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, SL.

Modificació Puntual 7a del POUM , en l’àmbit del PEU-2 Casa Nostra  1, aprovada definitivament en data 14.2.2020 i publicada al DOGC en data 8.2.2022.

Modificació Puntual 8a del POUM , Diverses modificacions, aprovada definitivament en data 09.3.2022 i publicada al DOGC en data 24.10.2022.

S’ha de tenir en compte que el POUM actualitzat és una eina de consulta i referència, en cas de voler obtenir el planejament vigent normatiu oficial us podeu adreçar al RPUC de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA

00 IndexNormesUrbanistiques – text actualitzat

01 Text actualitzat Normes urbanístiques  POUM

02 ANNEX II_Inventari protecció

03 ANNEX III- actualitzat-Catàleg de Masies i Cases Rurals

04 ANNEX IV-Inventari Habitatges SNU

05 ANNEX V – Plànol informe servituds aeronàutiques

PLÀNOLS ORDENACIÓ 

01 Nucli urbà est

02 Nucli urbà oest

03 Urb. Puig Surís, Prat Dallas i Prat Roig, Sant Patllari

04 Urb. Casellas d’Avall, Mas Carreras d’Usall

05 SNU

ESTUDIS

Estudi d’inundabilitat