Mercat

El mercat setmanal es celebra cada divendres al matí a la plaça major. IMG_7294                  IMG_7295

En el mercat setmanal de Porqueres hi podeu trobar productes alimentaris, com ara verdures i fruita de tot tipus i  embotits i formatges artesanals.

INFORMACIÓ PER POSAR PARADA AL MERCAT MUNICIPAL DE PORQUERES

Descripció

Procés de sol·licitud de llicència per muntar una parada en el mercat municipal setmanal de Porqueres.

 Lloc i horari

Plaça Major. Tots els divendres de 8-14h.

 Qui ho pot demanar?

Titulars de parades de venda ambulant que compleixin amb els requisits de la normativa vigent.

 Quan?

Durant tot l’any.

Reglament

Reglament de règim intern del mercat a la via pública de l’Ajuntament de Porqueres

 Documentació necessària

 • Per sol·licitar una parada al mercat municipal:
  • Sol·licitud de mercat municipal
  • Declaració responsable alimentari o no alimentari.
  • 2 últims rebuts d’autònoms.
  • Rebut al corrent de pagament d’una pòlissa de responsabilitat civil.
  • Pagament de la taxa.

Preu:

D’acord amb la ordenança fiscal ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.

Parades de fins a 5 ml :                        100 €/anuals.

Parades de 5,01 ml fins a 10 ml:           150 €/anuals.

Parades de més de 10 ml:                     200 €/anuals.

La tarifa es prorratejarà per trimestres naturals tant per altes com per baixes.

Canals de tramitació

 • Presentant una instància genèrica i enviant sol·licitud i resta de documentació, com a documents adjunts a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.
 • Presentant la sol·licitud i la resta de documentació presencialment a les oficines municipals.