Concurs Oposició d’una plaça de funcionari/a de carrera tècnic/a administració general, grup A2

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 20 d’octubre de 2023, ha aprovat la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs oposició, mitjançant torn lliure d’una plaça de funcionari/a de carrera de tècnic/a de gestió d’administració general de la plantilla de personal que figura a l’Oferta Pública d’Ocupació 2023 i la constitució d’una borsa de treball d’aquesta categoria. D’acord amb el que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals, aquesta convocatòria ha de ser objecte de publicació.

Podeu consultar les bases específiques que regularan aquest procés selectiu en aquest enllaç.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP i al DOGC.

La Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2023 es va acordar rectificar les bases i publicar-ho al BOP i DOGC

Nou termini de presentació de sol·licituds: Tancat

Anunci d’aprovació provisional de persones admeses i excloses

Anunci d’aprovació definitiva de persones admeses i excloses

Resultats concurs oposició