15 contenidors de residu verd

Aquests contenidors, repartits pel municipi, serveixen per recollir les restes de poda i jardineria més
grans (també es poden portar a les deixalleries). El mes passat, l’Ajuntament de Porqueres va substituir
el contenidor metàl·lic de residu verd del carrer Marià Benlliure que estava en molt mal estat, per una
delimitació de zona amb fusta, per augmentar la capacitat de recollida. Es faran més substitucions a la
zona esportiva, Prat Dallas i Carles Sabaté. Recordeu que cal dipositar les restes vegetals (poda) sense bosses i que les restes de gespa i fullaraca s’han de treure amb el sac de ràfia el dia de recollida d’orgànica.  Les cendres no són un residu verd, sinó que són rebuig, i les podreu treure (ben apagades) en una bossa els dilluns que hi hagi servei de recollida.